Ενστάσεις

Ενστάσεις Φορολογίας

Ενστάσεις επί των λογαριασμών πρέπει να υποβάλλονται πριν περάσουν 60 μέρες από την ημερομηνία εξοφλήσεως των λογαριασμών.

Συμπληρώστε τυχόν εντάσεις στο έγγραφο που θα βρείτε πιο κάτω ή στα έντυπα.

Έντυπα

Powered by Technomart