• Αρχική
  • Η Κοινότητά μας
  • Τμήματα Κοινότητας

Τμήματα Κοινότητας

 Γραμματεία 

Η Γραμματεία αποτελεί τη ‘’ψυχή’’ του Κοινοτικού Συμβουλίου. Η υπηρεσία αυτή θα ασχολείται με την εκτέλεση των αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, την τήρηση του αρχείου, την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. Αναλυτικά πιο κάτω παρουσιάζονται όλες οι εργασίες / λειτουργίες που πρέπει να γίνονται και η δομή η οποία περιλαμβάνει επιπρόσθετα και τη κατανομή εργασιών σε προσωπικό.

Tεχνική Υπηρεσία

Οι τεχνικές υπηρεσίες του Συμβουλίου, είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη της περιοχής και για την επίβλεψη των εξωτερικών εργασιών και έργων που γίνονται. Συγκεκριμένα Οι τεχνικές υπηρεσίες είναι επιφορτισμένες με την έκδοση και παρακολούθηση των άδειων οικοδομής και διαχωρισμού. Οι τεχνικές υπηρεσίες επιβλέπουν και συντονίζουν σε τεχνικό επίπεδο τα έργα υποδομής και ανάπτυξης που γίνονται στην κοινότητα Στο τμήμα αυτό υπάγονται και τα διάφορα συνεργεία του Συμβουλίου.

Οικονομική Υπηρεσία

Η οικονομική υπηρεσία είναι επιφορτισμένη με την οργάνωση, διοίκηση, έλεγχο και αποτελεσματική λειτουργία των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών του Συμβουλίου. Η υπηρεσία καταρτίζει και παρακολουθεί τους προϋπολογισμούς του Κοινοτικού Συμβουλίου και μεριμνά για την πληρωμή όλων των υπό του Συμβουλίου οφειλόμενων υποχρεώσεων. Η οικονομική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία επιβάλλοντας φορολογίες και τέλη. Εισπράττει φόρους, τέλη και δικαιώματα για λογαριασμό του Συμβουλίου.

Powered by Technomart

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων